Politiets nødtelefon: 112
  Politiet der du er: 02800

 


Nasjonalt kontaktpunkt for bombekjemikalier

Etter terrorangrepene i London og Madrid utarbeidet EU en handlingsplan mot terrorisme. Planen har ført til et felles europeisk regelverk, forordning 98/2013, som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer, og som regulerer markedsføring og bruk av kjemikalier til ulovlig fremstilling av eksplosiver. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ta forordningen inn i norsk rett. Forordningen trådte i kraft 2. september 2014 i EU, og i Norge trådte "Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver" i kraft 15. juni 2015.

Hovedformålene med det nye regelverket: Privatpersoners tilgang til kjemikalier som kan misbrukes til fremstilling av eksplosiver og hjemmelagde bomber, begrenses. Virksomheter som omsetter/har slike kjemikalier plikter å rapportere om mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn til Nasjonalt kontaktpunkt.

Tipsregistrering foregår i 4 trinn:

Trinn 1: Hvorfor meldes det inn?
Trinn 2: Hvilke stoffer inngår i meldingen?
Trinn 3: Hvem har mottatt stoffene?
Trinn 4: Hvem er avsender av tipset?

Private meldere gis anledning til å ikke oppgi personalia, selv om vi fortrinnsvis ønsker opplysninger om avsender. VIKTIG: Hvis du har konkrete opplysninger om straffbar omsetning av kjemiske stoffer, må du kontakte din lokale politimyndighet. Kripos tipsmottak er opprettet for å håndtere tips om ulovlig omsetning av spesifikke kjemiske stoffer. Tips skal i utgangspunktet leveres elektronisk, men ved behov kan Kripos tipsmottak kontaktes på telefon 23208010.

Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112.

Henvendelser til tipsmottaket erstatter ikke en anmeldelse av forholdet. For mer informasjon om håndteringen av tips, se Tipshåndtering. Du kan også kontakte lokalt politi på direktenummer 02800.